D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก) จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P25,D301
C141
EP23
ED P25,D301
C141
EP23
ED P25,D301
C141
EP23
 


 


ED P34,D301
C053
EP32
ED P34,D301
C053
EP32
ED P34,D301
C053
EP32
 


อังคาร  


SE H29,D301
C053
SH21,SH22
SE H29,D301
C053
SH21,SH22
SE H29,D301
C053
SH21,SH22
 


 


ED P25,D301
C141
EP22
ED P25,D301
C141
EP22
ED P25,D301
C141
EP22
 


พุธ ED 000,D301
C131
EP31
ED P34,D301
C053
EP31
ED P34,D301
C053
EP31
ED P34,D301
C053
EP31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


SE H27,D301
C053
SH21,SH22
SE H27,D301
C053
SH21,SH22
SE H27,D301
C053
SH21,SH22
 


ศุกร์  


ED P25,D301
C141
EP21
ED P25,D301
C141
EP21
ED P25,D301
C141
EP21
 


 


ED P34,D301
C053
EP33
ED P34,D301
C053
EP33
ED P34,D301
C053
EP33
 ====== รายวิชา =====
ED P25 พล071123 : ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ
ED P34 พล051337 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
SE H29 พล031316 : แอโรบิคดานซ์
ED 000 HomeRoom
SE H27 วท072058 :การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
====== อาจารย์ ======
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
C131 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
===== ห้องเรียน ======
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303