D302-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight) จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


SE S26,D302
C047
SS22
SE S26,D302
C047
SS22
SE S26,D302
C047
SS22
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,D302
C034,C139
SS21
SE S26,D302
C047
SS21
SE S26,D302
C047
SS21
SE S26,D302
C047
SS21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S26 วท082154 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
SE 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C139 อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
D302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201