D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture) จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S15,D303
C139
SS12
SE S15,D303
C139
SS12
SE S15,D303
C139
SS12
 


 


SE S15,D303
C139
SS11
SE S15,D303
C139
SS11
SE S15,D303
C139
SS11
 


อังคาร  


SE S33,D303
C139
SS32
SE S33,D303
C139
SS32
SE S33,D303
C139
SS32
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE S33,D303
C139
SS31
SE S33,D303
C139
SS31
SE S33,D303
C139
SS31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท081348 : ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
SE S33 วท083160 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C139 อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301