D304-สนามปีนหน้าผา จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR R32,D304
C122
AR31
AR R32,D304
C122
AR31
AR R32,D304
C122
AR31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR M18,D304
C122
AM12
AR M18,D304
C122
AM12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R32 พล031315 : ปีนหน้าผา
AR M18 พล052361 : ทักษะกีฬาปีนหน้าผา
====== อาจารย์ ======
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
D304 สนามปีนหน้าผา
====== นักศึกษา ======
AR31 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102