E002-อ.กิตติพงษ์ ปินไชย จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


SE 002,A201
E002
SS22,PH22
SE 002,A201
E002
SS22,PH22
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
====== อาจารย์ ======
E002 อ.กิตติพงษ์ ปินไชย
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202