E101-ลานหน้าห้องประชุมเอรวัณ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P16,E101
C156
EP13
ED P16,E101
C156
EP13
ED P16,E101
C156
EP13
 


 


ED P16,E101
C156
EP11
ED P16,E101
C156
EP11
ED P16,E101
C156
EP11
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED P16,E101
C156
EP12
ED P16,E101
C156
EP12
ED P16,E101
C156
EP12
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P16 vพล052368 : ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง
====== อาจารย์ ======
C156 อ.รณชัย อภิวงค์งาม
===== ห้องเรียน ======
E101 ลานหน้าห้องประชุมเอรวัณ
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102