E302-อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (บาสเกตบอล) จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P17,E302
C185
EP11
ED P17,E302
C185
EP11
ED P17,E302
C185
EP11
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P17,E302
C185
EP12
ED P17,E302
C185
EP12
ED P17,E302
C185
EP12
 


 


SE S17,E302
C047
SS11
SE S17,E302
C047
SS11
 


 


พุธ ED 000,E302
C160
EP13
ED P17,E302
C185
EP13
ED P17,E302
C185
EP13
ED P17,E302
C185
EP13
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED E25,E302
C185
PH21
ED E25,E302
C185
PH21
ED E25,E302
C185
PH21
 


 


SE S17,E302
C047
SS12
SE S17,E302
C047
SS12
 


 


ศุกร์  


ED E25,E302
C185
PH22
ED E25,E302
C185
PH22
ED E25,E302
C185
PH22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล042175 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
SE S17 พล042156 : ทักษะกีฬาบาสเกตบอล
ED 000 HomeRoom
ED E25 พล041120 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C185 อ.นรัญญา ด้วงพลับ
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C160 อ.อธิณัฎฐ์ พุทธพิมเสน
===== ห้องเรียน ======
E302 อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (บาสเกตบอล)
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202