EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 33 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P17,E302
C185
EP11
ED P17,E302
C185
EP11
ED P17,E302
C185
EP11
 


 


ED P16,E101
C156
EP11
ED P16,E101
C156
EP11
ED P16,E101
C156
EP11
 


อังคาร  


ED P18,2202
C041
EP11
ED P18,2202
C041
EP11
ED P18,2202
C041
EP11
 


 


ED P14,2205
C114
EP11
ED P14,2205
C114
EP11
ED P14,2205
C114
EP11
 


พุธ ED 000,B110
C102
EP11
ED P15,B110
C009
EP11
ED P15,B110
C009
EP11
ED P15,B110
C009
EP11
 


 


AR 001,7711
C175
AR11,EP11
AR 001,7711
C175
AR11,EP11
 


 


พฤหัสบดี  


ED P10,8815
C157
EP11,EP12
ED P10,8815
C157
EP11,EP12
ED P10,8815
C157
EP11,EP12
ED P10,8815
C157
EP11,EP12
 


ED P11,8814
C164
EP11
ED P11,8814
C164
EP11
ED P11,8814
C164
EP11
 


ศุกร์  


ED P12,2202
C077
EP11
ED P12,2202
C077
EP11
ED P12,2202
C077
EP11
ED P12,2202
C077
EP11
 


ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12

====== รายวิชา =====
ED P17 พล042175 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P16 vพล052368 : ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง
ED P18 สข012091 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ED P14 พล011154 : การเรียนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED 000 HomeRoom
ED P15 พล032443 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
AR 001 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1
ED P10 มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED P11 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
ED P12 กศ051013 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P13 กศ021034 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C185 อ.นรัญญา ด้วงพลับ
C156 อ.รณชัย อภิวงค์งาม
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C009 ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C175 อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C164 อ.จริญญา ธรรมจี๋
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
E302 อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (บาสเกตบอล)
E101 ลานหน้าห้องประชุมเอรวัณ
2202 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8815 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102