EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 จำนวน 33 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P12,2202
C077
EP12
ED P12,2202
C077
EP12
ED P12,2202
C077
EP12
ED P12,2202
C077
EP12
 


ED P14,2205
C114
EP12
ED P14,2205
C114
EP12
ED P14,2205
C114
EP12
 


อังคาร  


ED P17,E302
C185
EP12
ED P17,E302
C185
EP12
ED P17,E302
C185
EP12
 


 


ED P18,2202
C118
EP12,EP13
ED P18,2202
C118
EP12,EP13
ED P18,2202
C118
EP12,EP13
 


พุธ ED 000,8817
C155
EP12
ED P11,8813
C164
EP12
ED P11,8813
C164
EP12
ED P11,8813
C164
EP12
 


 


ED 001,6611
C155
EP12,EP13
ED 001,6611
C155
EP12,EP13
 


 


พฤหัสบดี  


ED P10,8815
C157
EP11,EP12
ED P10,8815
C157
EP11,EP12
ED P10,8815
C157
EP11,EP12
ED P10,8815
C157
EP11,EP12
 


ED P16,E101
C156
EP12
ED P16,E101
C156
EP12
ED P16,E101
C156
EP12
 


ศุกร์  


ED P15,B110
C009
EP12
ED P15,B110
C009
EP12
ED P15,B110
C009
EP12
 


 


ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12

====== รายวิชา =====
ED P12 กศ051013 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P14 พล011154 : การเรียนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P17 พล042175 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
ED P18 สข012091 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ED 000 HomeRoom
ED P11 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
ED 001 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1
ED P10 มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED P16 vพล052368 : ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง
ED P15 พล032443 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED P13 กศ021034 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C185 อ.นรัญญา ด้วงพลับ
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
C164 อ.จริญญา ธรรมจี๋
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C156 อ.รณชัย อภิวงค์งาม
C009 ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
E302 อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (บาสเกตบอล)
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
8813 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8815 ห้องเรียน
E101 ลานหน้าห้องประชุมเอรวัณ
B110 โรงยิมยิมนาสติก
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102