EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 33 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P21,8815
C084,C157
EP21
ED P21,8815
C084,C157
EP21
ED P21,8815
C084,C157
EP21
ED P21,8815
C084,C157
EP21
 


ED P24,B108
C030
EP21
ED P24,B108
C030
EP21
ED P24,B108
C030
EP21
 


อังคาร  


ED P20,6616
C163
EP21
ED P20,6616
C163
EP21
ED P20,6616
C163
EP21
ED P20,6616
C163
EP21
 


ED P23,6617
C187
EP21
ED P23,6617
C187
EP21
ED P23,6617
C187
EP21
 


พุธ ED 000,A301
C164,C127
EP21,EP22
ED P27,A301
C112
EP21,EP22
ED P27,A301
C112
EP21,EP22
ED P27,A301
C112
EP21,EP22
 


 


ED 002,A301
C153
EP21,EP22
ED 002,A301
C153
EP21,EP22
 


 


พฤหัสบดี  


ED P26,B109
C141
EP21
ED P26,B109
C141
EP21
ED P26,B109
C141
EP21
 


 


ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ศุกร์  


ED P25,D301
C141
EP21
ED P25,D301
C141
EP21
ED P25,D301
C141
EP21
 


 


ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
 ====== รายวิชา =====
ED P21 กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู
ED P24 พล031338 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P20 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P23 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED 000 HomeRoom
ED P27 พล033356 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา
ED 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
ED P26 พล031333 : ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ED E23 กศ022031 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ED P25 พล071123 : ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ
ED P28 พล043138 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C187 อ.ธนายงค์ บุญยวง
C164 อ.จริญญา ธรรมจี๋
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C153 อ.อสนี เรืองงาม
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
B108 โรงยิมมวย
6616 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
A301 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
B109 โรงยิมเทบิลเทนนิส
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202