EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 33 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P20,6616
C163
EP22
ED P20,6616
C163
EP22
ED P20,6616
C163
EP22
ED P20,6616
C163
EP22
 


ED P26,B109
C141
EP22
ED P26,B109
C141
EP22
ED P26,B109
C141
EP22
 


อังคาร  


ED P21,8815
C084,C157
EP22
ED P21,8815
C084,C157
EP22
ED P21,8815
C084,C157
EP22
ED P21,8815
C084,C157
EP22
 


ED P25,D301
C141
EP22
ED P25,D301
C141
EP22
ED P25,D301
C141
EP22
 


พุธ ED 000,A301
C164,C127
EP21,EP22
ED P27,A301
C112
EP21,EP22
ED P27,A301
C112
EP21,EP22
ED P27,A301
C112
EP21,EP22
 


 


ED 002,A301
C153
EP21,EP22
ED 002,A301
C153
EP21,EP22
 


 


พฤหัสบดี  


ED P23,6617
C187
EP22
ED P23,6617
C187
EP22
ED P23,6617
C187
EP22
 


 


ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ศุกร์  


ED P24,B108
C030
EP22
ED P24,B108
C030
EP22
ED P24,B108
C030
EP22
 


 


ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
 ====== รายวิชา =====
ED P20 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P26 พล031333 : ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ED P21 กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู
ED P25 พล071123 : ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ
ED 000 HomeRoom
ED P27 พล033356 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา
ED 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
ED P23 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED E23 กศ022031 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ED P24 พล031338 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED P28 พล043138 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C164 อ.จริญญา ธรรมจี๋
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C153 อ.อสนี เรืองงาม
C187 อ.ธนายงค์ บุญยวง
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
B109 โรงยิมเทบิลเทนนิส
8815 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
A301 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202