EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 จำนวน 33 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P25,D301
C141
EP23
ED P25,D301
C141
EP23
ED P25,D301
C141
EP23
 


 


ED P21,8815
C084,C157
EP23
ED P21,8815
C084,C157
EP23
ED P21,8815
C084,C157
EP23
ED P21,8815
C084,C157
EP23
อังคาร  


ED P26,B109
C141
EP23
ED P26,B109
C141
EP23
ED P26,B109
C141
EP23
 


 


ED P27,2201
C112
EP23
ED P27,2201
C112
EP23
ED P27,2201
C112
EP23
 


พุธ ED 000,6616
C178
EP23
ED P20,6616
C163
EP23
ED P20,6616
C163
EP23
ED P20,6616
C163
EP23
ED P20,6616
C163
EP23
 


SE 002,9912
C157
SS21,SH22
EP23
SE 002,9912
C157
SS21,SH22
EP23
 


 


พฤหัสบดี  


ED P24,B108
C030
EP23
ED P24,B108
C030
EP23
ED P24,B108
C030
EP23
 


 


ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ED E23,C401
C077
EP21,EP22
EP23,PH21
PH22
ศุกร์  


ED P23,6617
C187
EP23
ED P23,6617
C187
EP23
ED P23,6617
C187
EP23
 


 


ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
 ====== รายวิชา =====
ED P25 พล071123 : ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ
ED P21 กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู
ED P26 พล031333 : ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ED P27 พล033356 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา
ED 000 HomeRoom
ED P20 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
ED P24 พล031338 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED E23 กศ022031 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ED P23 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P28 พล043138 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C178 อ.วิรัช ถนอมทรัพย์
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C187 อ.ธนายงค์ บุญยวง
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
8815 ห้องเรียน
B109 โรงยิมเทบิลเทนนิส
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6616 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
B108 โรงยิมมวย
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
A301 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202