EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P30,7717
C032,C051
EP31
ED P30,7717
C032,C051
EP31
ED P30,7717
C032,C051
EP31
 


 


ED P37,B122
C065
EP31
ED P37,B122
C065
EP31
ED P37,B122
C065
EP31
 


อังคาร  


ED P38,2203
C159
EP31
ED P38,2203
C159
EP31
ED P38,2203
C159
EP31
ED P38,2203
C159
EP31
 


ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
 


พุธ ED 000,D301
C131
EP31
ED P34,D301
C053
EP31
ED P34,D301
C053
EP31
ED P34,D301
C053
EP31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P39,A301
C112
EP31,EP32
ED P39,A301
C112
EP31,EP32
ED P39,A301
C112
EP31,EP32
 


 


ED P33,2204
C014
EP31
ED P33,2204
C014
EP31
ED P33,2204
C014
EP31
 


ศุกร์  


ED P31,8814
C064
EP31
ED P31,8814
C064
EP31
ED P32,8813
C177
EP31
ED P32,8813
C177
EP31
 


ED P35,2203
C185
EP31
ED P35,2203
C185
EP31
ED P35,2203
C185
EP31
 ====== รายวิชา =====
ED P30 กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P37 พล041110 : กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล
ED P38 พล013080 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P36 พล041108 : กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล
ED 000 HomeRoom
ED P34 พล051337 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED P39 พล033258 : กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
ED P33 พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED P31 กศ053011 : จิตวิทยาการแนะแนว
ED P32 พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P35 พล041095 : การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C131 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C014 รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C177 อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล
C185 อ.นรัญญา ด้วงพลับ
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
B122 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 2
2203 ห้องเรียน
A301 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
2204 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303