EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P37,B122
C065
EP32
ED P37,B122
C065
EP32
ED P37,B122
C065
EP32
 


 


ED P34,D301
C053
EP32
ED P34,D301
C053
EP32
ED P34,D301
C053
EP32
 


อังคาร  


ED P30,7717
C032,C051
EP32
ED P30,7717
C032,C051
EP32
ED P30,7717
C032,C051
EP32
 


 


ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
 


พุธ ED 000,2203
C152
EP32
ED P38,2203
C159
EP32
ED P38,2203
C159
EP32
ED P38,2203
C159
EP32
ED P38,2203
C159
EP32
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P39,A301
C112
EP31,EP32
ED P39,A301
C112
EP31,EP32
ED P39,A301
C112
EP31,EP32
 


 


ED P35,2203
C185
EP32
ED P35,2203
C185
EP32
ED P35,2203
C185
EP32
 


ศุกร์  


ED P32,8813
C177
EP32
ED P32,8813
C177
EP32
ED P31,8814
C064
EP32
ED P31,8814
C064
EP32
 


ED P33,2204
C014
EP32
ED P33,2204
C014
EP32
ED P33,2204
C014
EP32
 ====== รายวิชา =====
ED P37 พล041110 : กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล
ED P34 พล051337 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED P30 กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P36 พล041108 : กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล
ED 000 HomeRoom
ED P38 พล013080 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P39 พล033258 : กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
ED P35 พล041095 : การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
ED P32 พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P31 กศ053011 : จิตวิทยาการแนะแนว
ED P33 พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด
====== อาจารย์ ======
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C152 อ.วรพงษ์ แสวานี
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C185 อ.นรัญญา ด้วงพลับ
C177 อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C014 รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
B122 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 2
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
A301 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
2203 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303