EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P33,2204
C014
EP33
ED P33,2204
C014
EP33
ED P33,2204
C014
EP33
 


 


ED P35,2203
C185
EP33
ED P35,2203
C185
EP33
ED P35,2203
C185
EP33
 


อังคาร  


ED P37,B122
C065
EP33
ED P37,B122
C065
EP33
ED P37,B122
C065
EP33
 


 


ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
 


พุธ ED 000,9917
C058
EP33
ED P30,7717
C032,C051
EP33
ED P30,7717
C032,C051
EP33
ED P30,7717
C032,C051
EP33
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P31,8814
C064
EP33
ED P31,8814
C064
EP33
ED P32,8814
C177
EP33
ED P32,8814
C177
EP33
 


ED P39,2201
C112
EP33
ED P39,2201
C112
EP33
ED P39,2201
C112
EP33
 


ศุกร์  


ED P38,2203
C159
EP33
ED P38,2203
C159
EP33
ED P38,2203
C159
EP33
ED P38,2203
C159
EP33
 


ED P34,D301
C053
EP33
ED P34,D301
C053
EP33
ED P34,D301
C053
EP33
 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED P35 พล041095 : การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
ED P37 พล041110 : กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล
ED P36 พล041108 : กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล
ED 000 HomeRoom
ED P30 กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P31 กศ053011 : จิตวิทยาการแนะแนว
ED P32 พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P39 พล033258 : กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
ED P38 พล013080 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P34 พล051337 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
====== อาจารย์ ======
C014 รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
C185 อ.นรัญญา ด้วงพลับ
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C177 อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
B122 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 2
A301 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
8814 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302