EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P47,B118
C058
EP42
ED P47,B118
C058
EP42
ED P47,B118
C058
EP42
 


 


ED P41,8816
C075
EP41,EP42
ED P41,8816
C075
EP41,EP42
ED P41,8816
C075
EP41,EP42
 


พุธ ED 000,A201
C064,C075
C077
EP41,EP42
EP43
ED P42,2204
C102,C127
EP42
ED P42,2204
C102,C127
EP42
ED P42,2204
C102,C127
EP42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


ED P45,8813
C047,C150
EP42
ED P45,8813
C047,C150
EP42
 


ED P43,9912
C111
EP41,EP42
EP43
ED P43,9912
C111
EP41,EP42
EP43
ED P43,9912
C111
EP41,EP42
EP43
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


ED P46,B104
C086
EP42
ED P46,B104
C086
EP42
ED P46,B104
C086
EP42
 ====== รายวิชา =====
ED P44 กศ024025 : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ED P47 พล003032 : การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
ED P41 กศ044015 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED 000 HomeRoom
ED P42 กศ043017 : การประเมินผลโครงการ
ED P45 พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P43 กศ064012 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P46 พล031182 : ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
====== อาจารย์ ======
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
B118 สระว่ายน้ำ
8816 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
2204 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
B104 สนามแบดมินตัน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402