PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E17,A201
C158
PH11,PH12
ED E17,A201
C158
PH11,PH12
ED E17,A201
C158
PH11,PH12
ED E17,A201
C158
PH11,PH12
 


ED E12,8814
C155
PH11
ED E12,8814
C155
PH11
ED E12,8814
C155
PH11
 


อังคาร  


ED E13,8814
C064
PH11
ED E13,8814
C064
PH11
ED E13,8814
C064
PH11
ED E13,8814
C064
PH11
 


ED E16,B110
C009
PH11
ED E16,B110
C009
PH11
ED E16,B110
C009
PH11
 


พุธ ED 000,2201
C041
PH11
ED E15,2201
C114
PH11
ED E15,2201
C114
PH11
ED E15,2201
C114
PH11
 


 


ED 001,9915
C181
PH11,PH12
ED 001,9915
C181
PH11,PH12
 


 


พฤหัสบดี  


ED E18,2202
C158
PH11
ED E18,2202
C158
PH11
ED E18,2202
C158
PH11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED E11,8815
C157
PH11,PH12
ED E11,8815
C157
PH11,PH12
ED E11,8815
C157
PH11,PH12
ED E11,8815
C157
PH11,PH12
 


ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P13,C401
C118
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12

====== รายวิชา =====
ED E17 สข011058 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED E12 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
ED E13 กศ051013 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED E16 พล032443 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED 000 HomeRoom
ED E15 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED 001 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1
ED E18 สข012091 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ED E11 มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED P13 กศ021034 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C009 ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
8814 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
2202 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103