PH32-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E33,8813
C177
PH32
ED E33,8813
C177
PH32
ED E32,8814
C064
PH32
ED E32,8814
C064
PH32
 


ED E35,A301
C112
PH31,PH32
ED E35,A301
C112
PH31,PH32
ED E35,A301
C112
PH31,PH32
 


อังคาร  


 


 


ED E37,3304
C161
PH32
ED E37,3304
C161
PH32
 


ED E39,B108
C030
PH32
ED E39,B108
C030
PH32
ED E39,B108
C030
PH32
 


พุธ ED 000,B108
C111,C150
PH31,PH32
ED E34,2205
C014
PH32
ED E34,2205
C014
PH32
ED E34,2205
C014
PH32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED E36,A201
C041
PH31,PH32
ED E36,A201
C041
PH31,PH32
ED E36,A201
C041
PH31,PH32
 


ศุกร์  


ED E31,7717
C032,C051
PH32
ED E31,7717
C032,C051
PH32
ED E31,7717
C032,C051
PH32
 


 


ED E38,8815
C157
PH31,PH32
ED E38,8815
C157
PH31,PH32
ED E38,8815
C157
PH31,PH32
 ====== รายวิชา =====
ED E33 พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED E32 กศ053011 : จิตวิทยาการแนะแนว
ED E35 พล033258 : กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
ED E37 สข013038 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED E39 พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED 000 HomeRoom
ED E34 พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED E36 พล041108 : กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล
ED E31 กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู
ED E38 มศ052047 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C177 อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
C014 รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
A301 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
3304 ห้องเรียน (ไม่มีโปรเจคเตอร์)
B108 โรงยิมมวย
2205 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301