PH42-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
ED P44,C401
C112
EP41,EP42
EP43,PH41
PH42
 


 


 


 


 


อังคาร  


ED E42,8816
C075
PH41,PH42
ED E42,8816
C075
PH41,PH42
ED E42,8816
C075
PH41,PH42
 


 


ED E44,2203
C158
PH42
ED E44,2203
C158
PH42
ED E44,2203
C158
PH42
 


พุธ ED 000,2204
C158
PH42
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED E41,A101
C102,C127
PH41,PH42
ED E41,A101
C102,C127
PH41,PH42
ED E41,A101
C102,C127
PH41,PH42
 


 


ED E45,9915
C127
PH41,PH42
ED E45,9915
C127
PH41,PH42
ED E45,9915
C127
PH41,PH42
 


ศุกร์  


ED E48,9915
C118
PH42
ED E48,9915
C118
PH42
ED E47,8816
C047,C150
PH42
ED E47,8816
C047,C150
PH42
 


ED E46,3304
C161
PH42
ED E46,3304
C161
PH42
 


 ====== รายวิชา =====
ED P44 กศ024025 : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ED E42 กศ044015 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED E44 สข014049 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED 000 HomeRoom
ED E41 กศ043017 : การประเมินผลโครงการ
ED E45 กศ064012 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E48 สข014043 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา
ED E47 พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED E46 สข014044 : ทันตสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
===== ห้องเรียน ======
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
8816 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
A101 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 1 ชั้น1 บรรจุได้ 60 คน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
3304 ห้องเรียน (ไม่มีโปรเจคเตอร์)
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402