SH21-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H28,5513
C031
SH21,SH22
SE H28,5513
C031
SH21,SH22
SE H26,5513
C062
SH21,SH22
SE H26,5513
C062
SH21,SH22
 


SE H22,5513
C087
SH21,SH22
SE H22,5513
C087
SH21,SH22
 


 


อังคาร  


SE H29,D301
C053
SH21,SH22
SE H29,D301
C053
SH21,SH22
SE H29,D301
C053
SH21,SH22
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5515
C062,C176
SH21
SE H23,5515
C086
SH21,SH22
SE H23,5515
C086
SH21,SH22
SE H24,5515
C050
SH21,SH22
SE H24,5515
C050
SH21,SH22
 


AR 002,7717
C032
AR21,SH21
AM22
AR 002,7717
C032
AR21,SH21
AM22
 


 


พฤหัสบดี  


SE H25,5513
C062
SH21,SH22
SE H25,5513
C062
SH21,SH22
SE H25,5513
C062
SH21,SH22
 


 


SE H27,D301
C053
SH21,SH22
SE H27,D301
C053
SH21,SH22
SE H27,D301
C053
SH21,SH22
 


ศุกร์  


SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H28 วท072179 : โรคผู้สูงอายุและการป้องกัน
SE H26 วท072054 : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
SE H22 วท072090 : ระบาดวิทยา
SE H29 พล031316 : แอโรบิคดานซ์
SE 000 HomeRoom
SE H23 วท072159 : ความรอบรู้ทางสุขภาพ
SE H24 กศ052012 : จิตวิทยาพัฒนาการ
AR 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
SE H25 วท072177 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
SE H27 วท072058 :การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
SE H21 วท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C031 รศ.วนิดา โนรา
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
C176 อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
C050 อ.กาญจนา รัตนประชารมย์
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C033 อ.อรรถพร คำพวง
C152 อ.วรพงษ์ แสวานี
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
5515 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202