SH31-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H35,5515
C050
SH31
SE H35,5515
C050
SH31
SE H35,5515
C050
SH31
 


 


SE H32,5514
C176
SH31
SE H32,5514
C176
SH31
SE H32,5514
C176
SH31
 


อังคาร  


SE H31,5514
C031
SH31
SE H31,5514
C031
SH31
SE H31,5514
C031
SH31
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,8812
C053
SH31
SE H33,5514
C176
SH31
SE H33,5514
C176
SH31
SE H33,5514
C176
SH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE H34,5514
C162
SH31
SE H34,5514
C162
SH31
SE H34,5514
C162
SH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H35 วท073127 : การศึกษารายกรณีด้านสุขภาพ
SE H32 วท124107 : การสัมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ
SE H31 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
SE 000 HomeRoom
SE H33 วท073176 : โภชนาการผู้สูงอายุ
SE H34 นก023069 : นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
====== อาจารย์ ======
C050 อ.กาญจนา รัตนประชารมย์
C176 อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย
C031 รศ.วนิดา โนรา
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
C162 อ.กชพร เวศอุไร
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301