SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S21,6613
C120
SS21
SE S21,6613
C120
SS21
SE S21,6613
C120
SS21
 


 


SE S27,B119
C034
SS21
SE S27,B119
C034
SS21
SE S27,B119
C034
SS21
 


อังคาร  


SE S28,B108
C030
SS21
SE S28,B108
C030
SS21
SE S28,B108
C030
SS21
 


 


SE S24,6616
C037
SS21
SE S24,6616
C037
SS21
SE S24,6616
C037
SS21
 


พุธ SE 000,D302
C034,C139
SS21
SE S26,D302
C047
SS21
SE S26,D302
C047
SS21
SE S26,D302
C047
SS21
 


 


SE 002,9912
C157
SS21,SH22
EP23
SE 002,9912
C157
SS21,SH22
EP23
 


 


พฤหัสบดี  


SE S25,6616
C179
SS21
SE S25,6616
C179
SS21
SE S23,6614
C054
SS21
SE S23,6614
C054
SS21
 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE S22,6616
C037
SS21
SE S22,6616
C037
SS21
SE S22,6616
C037
SS21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S21 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
SE S27 พล031299 : เทนนิส
SE S28 พล031303 : มวยไทย
SE S24 วท082198 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE 000 HomeRoom
SE S26 วท082154 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
SE 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
SE S25 วท082114 : โภชนาการการกีฬา
SE S23 วท082113 : จิตวิทยาการกีฬา
SE S22 สศ031008 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
====== อาจารย์ ======
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C139 อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C179 อ.สายสกุล คิดอ่าน
C054 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
B119 สนามเทนนิส
B108 โรงยิมมวย
6616 ห้องเรียน
D302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203