SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S21,6612
C131
SS22
SE S21,6612
C131
SS22
SE S21,6612
C131
SS22
 


 


SE S24,6616
C037
SS22
SE S24,6616
C037
SS22
SE S24,6616
C037
SS22
 


อังคาร  


SE S26,D302
C047
SS22
SE S26,D302
C047
SS22
SE S26,D302
C047
SS22
 


 


SE S27,B119
C034
SS22
SE S27,B119
C034
SS22
SE S27,B119
C034
SS22
 


พุธ SE 000,6613
C037,C174
SS22
SE S22,6613
C037
SS22
SE S22,6613
C037
SS22
SE S22,6613
C037
SS22
 


 


SE 002,A201
E002
SS22,PH22
SE 002,A201
E002
SS22,PH22
 


 


พฤหัสบดี  


SE S23,6614
C054
SS22
SE S23,6614
C054
SS22
SE S25,6616
C179
SS22
SE S25,6616
C179
SS22
 


SE S28,B108
C030
SS22
SE S28,B108
C030
SS22
SE S28,B108
C030
SS22
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S21 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
SE S24 วท082198 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE S26 วท082154 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
SE S27 พล031299 : เทนนิส
SE 000 HomeRoom
SE S22 สศ031008 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
SE S23 วท082113 : จิตวิทยาการกีฬา
SE S25 วท082114 : โภชนาการการกีฬา
SE S28 พล031303 : มวยไทย
====== อาจารย์ ======
C131 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C174 อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์
E002 อ.กิตติพงษ์ ปินไชย
C054 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
C179 อ.สายสกุล คิดอ่าน
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
D302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
B119 สนามเทนนิส
6613 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
6614 ห้องเรียน
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202