SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S35,B121
C110
SS31
SE S35,B121
C110
SS31
SE S35,B121
C110
SS31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


SE S32,5515
C037
SS31
SE S32,5515
C037
SS31
SE S32,5515
C037
SS31
SE S32,5515
C037
SS31
 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6611
C047,C110
SS31
SE S34,5513
C119
SS31
SE S34,5513
C119
SS31
SE S34,5513
C119
SS31
SE S34,5513
C119
SS31
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S31,6613
C139
SS31
SE S31,6613
C139
SS31
SE S31,6613
C139
SS31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE S33,D303
C139
SS31
SE S33,D303
C139
SS31
SE S33,D303
C139
SS31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S35 พล041072 : วอลเลย์บอล
SE S32 วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE 000 HomeRoom
SE S34 วท083173 : การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถนะทางการกีฬา
SE S31 วท083085 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
SE S33 วท083160 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C139 อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
B121 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 1
5515 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5513 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301