SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302 จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S32,6611
C037
SS32
SE S32,6611
C037
SS32
SE S32,6611
C037
SS32
SE S32,6611
C037
SS32
 


 


 


 


 


อังคาร  


SE S33,D303
C139
SS32
SE S33,D303
C139
SS32
SE S33,D303
C139
SS32
 


 


SE S34,6612
C119
SS32
SE S34,6612
C119
SS32
SE S34,6612
C119
SS32
SE S34,6612
C119
SS32
พุธ SE 000,6612
C054,C141
SS32
SE S31,6612
C139
SS32
SE S31,6612
C139
SS32
SE S31,6612
C139
SS32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S35,B121
C110
SS32
SE S35,B121
C110
SS32
SE S35,B121
C110
SS32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S32 วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE S33 วท083160 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE S34 วท083173 : การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถนะทางการกีฬา
SE 000 HomeRoom
SE S31 วท083085 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
SE S35 พล041072 : วอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C139 อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C054 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
6612 ห้องเรียน
B121 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 1
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302