SS42-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402 จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6614
C180,C179
SS42
 


 


 


 


 


SE S41,5513
C037
SS41,SS42
SE S41,5513
C037
SS41,SS42
SE S41,5513
C037
SS41,SS42
SE S41,5513
C037
SS41,SS42
พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 000 HomeRoom
SE S41 วท124060 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
====== อาจารย์ ======
C180 อ.ดร.ดารกา พลัง
C179 อ.สายสกุล คิดอ่าน
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401