ตารางสอน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ตารางสอน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข วันที่ 8/12/2563 )
==== นักศึกษา ====
AR11-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101 AR21-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201 AR31-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301
AR41-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 4 ห้อง 401 SH11-การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101 SH12-การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
AM11-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101 AM12-บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102 AM21-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 AM31-บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301 AM32-บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM42-บริหารจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401 AM41-บริหารจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402 EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 EP33-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303 EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 EP43-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403 EP51-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
EP52-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502 ED53-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503 ED54-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504
PH11-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 PH12-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 PH21-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 PH31-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 PH32-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH41-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 PH42-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402 PH51-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
SS11-วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101 SS12-วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102 SH21-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202 SH31-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301 SH32-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH41-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 SH42-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 402 SS21-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202 SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301 SS32-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS41-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401 SS42-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402

==== อาจารย์ ====
C001-อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ C009-ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์ C014-รศ.สุดยอด ชมสะห้าย C030-อ.เรวัตร นาวาจักร์
C031-รศ.วนิดา โนรา C032-ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา C033-อ.อรรถพร คำพวง C034-อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C037-ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ C038-ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ C040-อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ C041-ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C042-ผศ.อรรณพร สุริโย C043-อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์ C047-อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ C050-อ.กาญจนา รัตนประชารมย์
C051-อ.ตติยา   ศิริวรรณ์ C052-อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล C053-อ.กุลชาดา ศรีใส C054-อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
C058-อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์ C061-อ.เดิมพัน บริบูรณ์ C062-ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ C064-อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C065-อ.ธนกร ปัญญาวงศ์ C066-อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล C067-ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ C069-อ.อภิชาต โชติชื่น
C075-อ.โชคชัย ปัญญาคำ C077-ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์ C083-อ.โกสินท์ มณีอินทร์ C084-อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C086-อ.สุวลักษณ์ โลหกุล C087-อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ C102-อ.พีรพล นวพันธ์จิรา C103-อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C109-อ.สุรพงษ์ หรรษา C110-อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ C111-อ.ธนัช นำบุญจิตต์ C112-อ.สรายุธ สมบูรณ์
C114-อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล C118-อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล C119-อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น C120-อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C122-อ.ชานนท์ ศิริประยงค์ C127-อ.สมชาย บุญลอย C129-อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง C131-อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C132-รศ.ดร.พีรพงษ์ บุญศิริ C134-อ.พงศกร สมมิตร C135-รศ.ธนกร ช้างน้อย C136-อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C137-อ.พิมพิไล เพาะเจาะ C139-อ.ปรัชญา ชมสะห้าย C140-อ.ประภาศิริ กลางพอน C141-อ.ธันวา พิศดาร
C146-อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี C150-อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง C152-อ.วรพงษ์ แสวานี C153-อ.อสนี เรืองงาม
C155-อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ C156-อ.รณชัย อภิวงค์งาม C157-อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม C158-อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C159-อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี C160-อ.อธิณัฎฐ์ พุทธพิมเสน C161-อ.ปรียาพัชร ใสแสง C162-อ.กชพร เวศอุไร
C163-อ.อภิชา ไชยเหล็ก C164-อ.จริญญา ธรรมจี๋ C165-อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี C168-อ.ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์
C169-อ.จุฬารัตน์ สุริยะ C173-อ.ณัฐพล เนียมแก้ว C174-อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์ C175-อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
C176-อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย C177-อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล C178-อ.วิรัช ถนอมทรัพย์ C179-อ.สายสกุล คิดอ่าน
C180-อ.ดร.ดารกา พลัง C181-อ.พชรกมล อากรสกุล C182-รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ C185-อ.นรัญญา ด้วงพลับ
C187-อ.ธนายงค์ บุญยวง E002-อ.กิตติพงษ์ ปินไชย E003-อ.ปัญญา จีนประชา E005-อ.กฤษสุดา ทิพย์อุบลฯ
รายงานสรุปครู

==== ห้องเรียน ====
0000-******************** 0001-ห้องพลดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2202-ห้องเรียน 2203-ห้องเรียน 2204-ห้องเรียน 2205-ห้องเรียน
3301-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 3302-ห้องคอมพิวเตอร์ 3304-ห้องเรียน (ไม่มีโปรเจคเตอร์) 3305-ห้องเรียน (ไม่มีโปรเจคเตอร์)
3310-ห้องเรียน 3311-ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์) 4Lab-ห้อง Lab ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 4Lec-ห้อง Lec ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2
5511-ห้องเรียน 5512-ห้องเรียน 5513-ห้องเรียน 5514-ห้องเรียน
5515-ห้องเรียน 6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 6612-ห้องเรียน 6613-ห้องเรียน
6614-ห้องเรียน 6615-ห้องเรียน 6616-ห้องเรียน 6617-ห้องเรียนภายวิภาค
7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน 7712-ห้องเรียน 7713-ห้องเรียน 7714-ห้องเรียน
7715-ห้องเรียน 7716-ห้องเรียน 7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab 8812-ห้องเรียน
8813-ห้องเรียน 8814-ห้องเรียน 8815-ห้องเรียน 8816-ห้องเรียน
8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ 9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) 9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9917-ห้องคอมพิวเตอร์ A101-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 1 ชั้น1 บรรจุได้ 60 คน A201-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน A301-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
B101-สนามกรีฑา B102-สนามฟุตบอล หญ้าเทียม ข้างสระว่ายน้ำ B103-สนามยิงปืน B104-สนามแบดมินตัน
B105-สนามตะกร้อ B106-สนามเปตอง B108-โรงยิมมวย B109-โรงยิมเทบิลเทนนิส
B110-โรงยิมยิมนาสติก B111-โรงยิมยูโด B112-โรงยิมเทควันโด B113-โรงยิมยกน้ำหนัก
B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้) B116-ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
B118-สระว่ายน้ำ B119-สนามเทนนิส B121-โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 1 B122-โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล) 2
B123-โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล) B127-สนามฟุตซอล B128-ลานหน้าอาคารมาร์ติน/วัดฟ้าฮ่าม
B129-สนามบาสหลังศูนย์วิทย์ C201-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 1 C202-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 B ห้องบัณฑิตวิทยาลัย 2 C301-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 A ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
C302-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 B ห้องให้คำปรึกษา (12 ตัว) C401-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์ C402-ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก) D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
D302-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight) D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture) D304-สนามปีนหน้าผา E101-ลานหน้าห้องประชุมเอรวัณ
E201-หอประชุม ชั้น 2 อาคารเอราวัณ (ห้องประชุม) E301-อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (เทนนิส) E302-อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (บาสเกตบอล) E303-อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (กระบี่กระบอง)
E401-อาคารเอราวัณ ชั้น 4 (เทเบิลเทนนิส)