รายงานจำนวนคาบสอน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข วันที่ 8/12/2563 )
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ-สกุล คาบรวม รายวิชา คาบเรียน ผู้สอนร่วม หมายเหตุ
1 ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์ 16 1.พล032443 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.พล032443 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 9 คาบ
2 รศ.สุดยอด ชมสะห้าย 15 1.พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด 9 คาบ
2.พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด 6 คาบ
3 อ.เรวัตร นาวาจักร์ 25 1.พล031338 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 9 คาบ
2.พล031303 : มวยไทย 6 คาบ
3.พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 6 คาบ
4.HomeRoom 1 คาบ อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
5.พล031303 : มวยไทย 3 คาบ
4 รศ.วนิดา โนรา 9 1.วท072179 : โรคผู้สูงอายุและการป้องกัน 2 คาบ
2.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
5 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา 26 1.กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 9 คาบ อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
2.มศ051055 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ 4 คาบ
3.มศ053026 : ภาษาอังกฤษเพื่อบุคคลากรการท่องเที่ยว 4 คาบ
4.HomeRoom 1 คาบ อ.ณัฐพล เนียมแก้ว
5.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2 2 คาบ
6.กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 6 คาบ อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
6 อ.อรรถพร คำพวง 10 1.วท112013 : การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม 6 คาบ อ.วรพงษ์ แสวานี
2.วท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 4 คาบ อ.วรพงษ์ แสวานี
7 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด 7 1.พล031299 : เทนนิส 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
8 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ 24 1.วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 8 คาบ
2.วท082198 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา 6 คาบ
3.สศ031008 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต 6 คาบ
4.วท124060 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 4 คาบ
9 ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 4 1.บธ074056 : จริยธรรมทางธุรกิจ 3 คาบ ผศ.อรรณพร สุริโย
2.HomeRoom 1 คาบ
10 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ 11 1.สศ051004 : หลักเศรษฐศาสตร์ 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
อ.พชรกมล อากรสกุล
3.บธ073055 : สถิติเพื่อธุรกิจการกีฬา 4 คาบ อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
11 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 13 1.สข012091 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 3 คาบ
2.พล041108 : กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 3 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
4.พล041108 : กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 3 คาบ
5.พล043138 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 3 คาบ
12 ผศ.อรรณพร สุริโย 13 1.บธ074056 : จริยธรรมทางธุรกิจ 3 คาบ ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
2.สศ042002 : กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา 6 คาบ อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์
3.บธ072054 : กฏหมายธุรกิจ 3 คาบ อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
4.HomeRoom 1 คาบ
13 อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์ 10 1.บธ132002 : การวางแผนและพัฒนาการกีฬา 3 คาบ
2.สศ042002 : กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา 6 คาบ ผศ.อรรณพร สุริโย
3.HomeRoom 1 คาบ อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
14 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 21 1.วท082154 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย 6 คาบ
2.พล042156 : ทักษะกีฬาบาสเกตบอล 4 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
4.พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา 6 คาบ อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
5.พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา 4 คาบ อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
15 อ.กาญจนา รัตนประชารมย์ 9 1.วท073127 : การศึกษารายกรณีด้านสุขภาพ 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.กศ052012 : จิตวิทยาพัฒนาการ 2 คาบ
16 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์ 16 1.กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 9 คาบ ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
2.HomeRoom 1 คาบ อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
อ.ประภาศิริ กลางพอน
3.กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 6 คาบ ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
17 อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล 9 1.มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
2.มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 คาบ
18 อ.กุลชาดา ศรีใส 16 1.พล051337 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 9 คาบ
2.พล031316 : แอโรบิคดานซ์ 3 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
4.วท072058 :การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 3 คาบ
19 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์ 5 1.HomeRoom 1 คาบ อ.ธันวา พิศดาร
2.วท082113 : จิตวิทยาการกีฬา 4 คาบ
20 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์ 10 1.พล003032 : การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ 9 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
21 อ.เดิมพัน บริบูรณ์ 7 1.วท071181 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
22 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ 10 1.วท072054 : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย
3.วท124041 : การฝึกประสบการณ์วิวชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 4 คาบ
4.วท072177 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 คาบ
23 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ 19 1.กศ053011 : จิตวิทยาการแนะแนว 4 คาบ
2.กศ051013 : จิตวิทยาสำหรับครู 8 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ อ.โชคชัย ปัญญาคำ
ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
4.กศ053011 : จิตวิทยาการแนะแนว 6 คาบ
24 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์ 14 1.พล041110 : กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 9 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
อ.เรวัตร นาวาจักร์
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
3.กศ025017 : ปฏิบัติการสอน 2 4 คาบ
25 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล 7 1.HomeRoom 1 คาบ อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
อ.เรวัตร นาวาจักร์
2.สข011069 : ความปลอดภัยในชีวิต 6 คาบ
26 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ 13 1.พล071123 : ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ 6 คาบ
2.นก021073 : กิจกรรมเข้าจังหวะและการเต้นรำ 4 คาบ
3.พล031298 : ลีลาศ 3 คาบ
27 อ.อภิชาต โชติชื่น 9 1.วท011004 : ฟิสิกส์ทั่วไป 8 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
28 อ.โชคชัย ปัญญาคำ 10 1.กศ044015 : การวิจัยในชั้นเรียน 3 คาบ
2.กศ044015 : การวิจัยในชั้นเรียน 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
29 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์ 17 1.กศ051013 : จิตวิทยาสำหรับครู 12 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
อ.โชคชัย ปัญญาคำ
3.กศ022031 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 4 คาบ
30 อ.โกสินท์ มณีอินทร์ 12 1.นก021076 : การเป็นผู้นำนันทนาการ 4 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.จุฬารัตน์ สุริยะ
3.นก011028 : การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น 3 คาบ
4.นก022074 : การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4 คาบ
31 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล 20 1.กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู 12 คาบ อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
2.กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู 8 คาบ อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
32 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล 16 1.วท071184 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ 4 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.วท072159 : ความรอบรู้ทางสุขภาพ 2 คาบ
4.พล031182 : ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน 9 คาบ
33 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ 10 1.วท072090 : ระบาดวิทยา 2 คาบ
2.วท072212 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 4 คาบ
3.วท072152 : การปฐมพยาบาล : การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานความปลอดภัย 4 คาบ
34 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา 13 1.กศ043017 : การประเมินผลโครงการ 9 คาบ อ.สมชาย บุญลอย
2.HomeRoom 1 คาบ
3.กศ043017 : การประเมินผลโครงการ 3 คาบ อ.สมชาย บุญลอย
35 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ 9 1.HomeRoom 1 คาบ อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
อ.พชรกมล อากรสกุล
2.บธ073055 : สถิติเพื่อธุรกิจการกีฬา 4 คาบ อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
3.วท112007 : ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจกีฬา 4 คาบ
36 อ.สุรพงษ์ หรรษา 9 1.HomeRoom 1 คาบ อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
2.ทท021003 : มัคคุเทศก์ 4 คาบ
3.ทท064003 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ 4 คาบ อ.กชพร เวศอุไร
37 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 7 1.พล041072 : วอลเลย์บอล 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
38 อ.ธนัช นำบุญจิตต์ 13 1.พล041123 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 6 คาบ
2.พล041070 : ฟุตบอล 3 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
4.กศ064012 : การสัมมนาทางการศึกษา 3 คาบ
39 อ.สรายุธ สมบูรณ์ 21 1.กศ024025 : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 4 คาบ
2.พล033258 : กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา 3 คาบ
3.พล032385 : ทักษะกีฬากรีฑา 2 คาบ
4.พล033356 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา 6 คาบ
5.พล033258 : กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา 6 คาบ
40 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล 19 1.พล011154 : การเรียนรู้ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 9 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
อ.เรวัตร นาวาจักร์
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
3.พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 6 คาบ
4.พล041071 : ฟุตซอล 3 คาบ
41 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล 15 1.สข012067 : โภชนาการ 3 คาบ
2.สข012091 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 3 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
4.สข014043 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา 4 คาบ
5.กศ021034 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 4 คาบ
42 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น 15 1.วท071181 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 6 คาบ
2.วท083173 : การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถนะทางการกีฬา 8 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
43 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี 4 1.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 3 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.สุรพงษ์ หรรษา
44 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์ 12 1.พล031315 : ปีนหน้าผา 3 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
อ.ประภาศิริ กลางพอน
3.บธ133008 : การบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ 4 คาบ อ.พชรกมล อากรสกุล
4.พล052361 : ทักษะกีฬาปีนหน้าผา 4 คาบ
45 อ.สมชาย บุญลอย 16 1.กศ043017 : การประเมินผลโครงการ 9 คาบ อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
2.HomeRoom 1 คาบ อ.จริญญา ธรรมจี๋
3.กศ043017 : การประเมินผลโครงการ 3 คาบ อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
4.กศ064012 : การสัมมนาทางการศึกษา 3 คาบ
46 อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง 3 1.บธ072054 : กฏหมายธุรกิจ 3 คาบ ผศ.อรรณพร สุริโย
47 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช 4 1.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 3 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
48 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ 11 1.วท061005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 6 คาบ อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
49 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ 15 1.วท061005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 6 คาบ อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
2.HomeRoom 1 คาบ
3.วท011004 : ฟิสิกส์ทั่วไป 8 คาบ
50 อ.ปรัชญา ชมสะห้าย 19 1.วท081348 : ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 6 คาบ
2.วท083160 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
4.วท083085 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 6 คาบ
51 อ.ประภาศิริ กลางพอน 7 1.มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
52 อ.ธันวา พิศดาร 19 1.พล071123 : ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ 9 คาบ
2.พล031333 : ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 9 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
53 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี 8 1.บธ114031 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา 4 คาบ
2.บธ133006 : การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 3 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
54 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง 11 1.HomeRoom 1 คาบ อ.ธนัช นำบุญจิตต์
2.พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา 6 คาบ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
3.พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา 4 คาบ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
55 อ.วรพงษ์ แสวานี 11 1.วท112013 : การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม 6 คาบ อ.อรรถพร คำพวง
2.HomeRoom 1 คาบ
3.วท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 4 คาบ อ.อรรถพร คำพวง
56 อ.อสนี เรืองงาม 22 1.มศ051058 : หลักการใช้ภาษาอังกฤษ 4 คาบ
2.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2 2 คาบ
3.มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8 คาบ
4.มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8 คาบ
57 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ 12 1.สศ021002 : บทบาทพลเมือง 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
3.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1 2 คาบ
4.สศ072008 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3 คาบ อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
58 อ.รณชัย อภิวงค์งาม 9 1.vพล052368 : ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง 9 คาบ
59 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม 38 1.กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู 12 คาบ อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
2.กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู 8 คาบ อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
3.HomeRoom 1 คาบ อ.กชพร เวศอุไร
4.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2 2 คาบ
5.มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8 คาบ
6.มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ
7.มศ052047 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา 3 คาบ
60 อ.จิรัชญา มูลหงษ์ 17 1.สข011058 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 4 คาบ
2.สข014049 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 6 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
4.สข012091 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 6 คาบ
61 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี 12 1.พล013080 : วิธีสอนพลศึกษา 1 12 คาบ
62 อ.อธิณัฎฐ์ พุทธพิมเสน 1 1.HomeRoom 1 คาบ
63 อ.ปรียาพัชร ใสแสง 9 1.สข013038 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม 4 คาบ
2.สข014044 : ทันตสุขภาพ 4 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ
64 อ.กชพร เวศอุไร 21 1.ทท 042004 : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการท่องเที่ยวและนันทนาการ 3 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
3.นก012004 : นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ 4 คาบ
4.ทท064003 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ 4 คาบ อ.สุรพงษ์ หรรษา
5.นก023069 : นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ 6 คาบ
6.นก023067 : กิจกรรมผจญภัยทางนันทนาการ 3 คาบ
65 อ.อภิชา ไชยเหล็ก 13 1.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 12 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ
66 อ.จริญญา ธรรมจี๋ 13 1.สศ021002 : บทบาทพลเมือง 9 คาบ
2.สศ021002 : บทบาทพลเมือง 3 คาบ
3.HomeRoom 1 คาบ อ.สมชาย บุญลอย
67 อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี 10 1.บธ032008 : การเงินธุรกิจ 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์
3.สศ072008 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3 คาบ อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
68 อ.จุฬารัตน์ สุริยะ 11 1.ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 คาบ
2.ทท012006 : การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ
3.ทท011019 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3 คาบ
4.HomeRoom 1 คาบ อ.โกสินท์ มณีอินทร์
69 อ.ณัฐพล เนียมแก้ว 11 1.บธ103038 : ธุรกิจการบิน 3 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
3.ทท013003 : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3 คาบ
4.ทท021019 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 4 คาบ
70 อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์ 16 1.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 8 คาบ อ.ดร.ดารกา พลัง
2.วท021005 : เคมีทั่วไป 8 คาบ
71 อ.บรรเจิด สันสุวรรณ 16 1.มศ051058 : หลักการใช้ภาษาอังกฤษ 4 คาบ
2.มศ053023 : ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา 4 คาบ
3.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1 2 คาบ
4.สศ022008 : กีฬากับสังคม 6 คาบ อ.พชรกมล อากรสกุล
72 อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย 13 1.วท124107 : การสัมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ 6 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
3.วท073176 : โภชนาการผู้สูงอายุ 6 คาบ
73 อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล 10 1.พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 4 คาบ
2.พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 6 คาบ
74 อ.วิรัช ถนอมทรัพย์ 1 1.HomeRoom 1 คาบ
75 อ.สายสกุล คิดอ่าน 13 1.วท021005 : เคมีทั่วไป 8 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.ดร.ดารกา พลัง
3.วท082114 : โภชนาการการกีฬา 4 คาบ
76 อ.ดร.ดารกา พลัง 12 1.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 8 คาบ อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์
2.HomeRoom 1 คาบ อ.สายสกุล คิดอ่าน
3.วท101009 : สถิติในชีวิตประจำวัน 3 คาบ
77 อ.พชรกมล อากรสกุล 17 1.มศ052059 : ภาษาอังกฤษสำหรับการกีฬา 4 คาบ
2.HomeRoom 1 คาบ อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
3.บธ133008 : การบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ 4 คาบ อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
4.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1 2 คาบ
5.สศ022008 : กีฬากับสังคม 6 คาบ อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
78 อ.นรัญญา ด้วงพลับ 24 1.พล042175 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 9 คาบ
2.พล041095 : การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 9 คาบ
3.พล041120 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 6 คาบ
79 อ.ธนายงค์ บุญยวง 15 1.วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 6 คาบ
2.วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 9 คาบ
80 อ.กิตติพงษ์ ปินไชย 2 1.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2 2 คาบ
81 อ.กฤษสุดา ทิพย์อุบลฯ 2 1.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2 2 คาบ