0120-ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,0120
C021
EP34
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304