2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P34,2201
C029
EP34
ED P34,2201
C029
EP34
ED P34,2201
C029
EP33
ED P34,2201
C029
EP33
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P34,2201
C029
EP32
ED P34,2201
C029
EP32
ED P34,2201
C029
EP31
ED P34,2201
C029
EP31
 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,2201
C030
EP13
ED P33,2201
C047
EP32
ED P33,2201
C047
EP32
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S15,2201
C035
SS12
SE S15,2201
C035
SS12
SE S15,2201
C035
SS12
SE S15,2201
C035
SS12
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S15,2201
C035
SS11
SE S15,2201
C035
SS11
SE S15,2201
C035
SS11
SE S15,2201
C035
SS11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P34 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P33 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
SE S15 วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101