2202-ห้องเรียน จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R33,2202
C083
AR31
AR R33,2202
C083
AR31
AR R33,2202
C083
AR31
AR R33,2202
C083
AR31
 


ED E45,2202
C113
PH41
ED E45,2202
C113
PH41
 


 


 


อังคาร ED E27,2202
C113
PH21
ED E27,2202
C113
PH21
ED E45,2202
C113
PH42
ED E45,2202
C113
PH42
 


SE H19,2202
C118,C087
SH12
SE H19,2202
C118,C087
SH12
SE H19,2202
C118,C087
SH12
 


 


พุธ  


ED P35,2202
C014,C151
EP33,EP34
ED P35,2202
C014,C151
EP33,EP34
ED P35,2202
C014,C151
EP33,EP34
 


ED P14,2202
C127
EP11
ED P14,2202
C127
EP11
ED P14,2202
C127
EP11
 


 


พฤหัสบดี ED E38,2202
C104
PH31
ED E38,2202
C104
PH31
ED E39,2202
C105
PH31
ED E39,2202
C105
PH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E33,2202
C029
PH31
ED E33,2202
C029
PH31
ED E32,2202
C047
PH31
ED E32,2202
C047
PH31
 


SE H19,2202
C118,C087
SH11
SE H19,2202
C118,C087
SH11
SE H19,2202
C118,C087
SH11
 


 ====== รายวิชา =====
AR R33 นก023006 : นันทนาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
ED E45 สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค
ED E27 สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค
SE H19 วท072013 : การปฐมพยาบาล
ED P35 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED P14 กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา
ED E38 สข012009 : โภชนาการ
ED E39 สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ED E33 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED E32 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์ โกสินท์ มณีอินทร์
C113 อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
C127 อาจารย์ สมชาย บุญลอย
C104 อาจารย์ กัลลิกา นาคะพงษ์
C105 อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101