2203-ห้องเรียน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P41,2203
C102
EP41
ED P41,2203
C102
EP41
ED P41,2203
C102
EP42
ED P41,2203
C102
EP42
 


ED P15,2203
C118
EP13
ED P15,2203
C118
EP13
 


 


 


อังคาร  


 


ED P15,2203
C118
EP14
ED P15,2203
C118
EP14
 


ED E36,2203
C104
PH31
ED E36,2203
C104
PH31
 


 


 


พุธ ED H00,2203
C105
PH43
ED E45,2203
C113
PH43
ED E45,2203
C113
PH43
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E47,2203
C118
PH44
ED E47,2203
C118
PH44
ED E47,2203
C118
PH43
ED E47,2203
C118
PH43
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E47,2203
C118
PH42
ED E47,2203
C118
PH42
ED E47,2203
C118
PH41
ED E47,2203
C118
PH41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P41 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED P15 กศ052006 : จิตวิทยาพัฒนาการ
ED E36 สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E45 สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค
ED E47 สข013031 : สุขภาพจิต
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์ พีรพล นวพันธ์จิรา
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C104 อาจารย์ กัลลิกา นาคะพงษ์
C105 อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C113 อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401