2204-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P33,2204
C047
EP33
ED P33,2204
C047
EP33
ED P33,2204
C047
EP34
ED P33,2204
C047
EP34
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P33,2204
C047
EP31
ED P33,2204
C047
EP31
 


 


 


ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
 


 


พุธ ED H00,2204
C112
PH11
ED E14,2204
C127
PH11
ED E14,2204
C127
PH11
ED E14,2204
C127
PH11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P14,2204
C127
EP14
ED P14,2204
C127
EP14
ED P14,2204
C127
EP14
 


 


ศุกร์ ED P14,2204
C127
EP12
ED P14,2204
C127
EP12
ED P14,2204
C127
EP12
 


 


ED P14,2204
C127
EP13
ED P14,2204
C127
EP13
ED P14,2204
C127
EP13
 


 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P35 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E14 กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา
ED P14 กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
C112 อาจารย์ สรายุธ สมบูรณ์
C127 อาจารย์ สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103