2205-ห้องเรียน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P15,2205
C118
EP11
ED P15,2205
C118
EP11
ED P15,2205
C118
EP12
ED P15,2205
C118
EP12
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E41,2205
C102
PH43
ED E41,2205
C102
PH43
ED E41,2205
C102
PH44
ED E41,2205
C102
PH44
 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,2205
C104
PH42
ED E41,2205
C102
PH42
ED E41,2205
C102
PH42
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E41,2205
C102
PH41
ED E41,2205
C102
PH41
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED E13,2205
C092
PH11
ED E13,2205
C092
PH11
ED E13,2205
C092
PH11
 


 ====== รายวิชา =====
ED P15 กศ052006 : จิตวิทยาพัฒนาการ
ED E41 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E13 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C102 อาจารย์ พีรพล นวพันธ์จิรา
C104 อาจารย์ กัลลิกา นาคะพงษ์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101