3310-ห้องเรียน จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P39,3310
C006
EP31
ED P39,3310
C006
EP31
ED P39,3310
C006
EP31
ED P39,3310
C006
EP31
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P39,3310
C006
EP33
ED P39,3310
C006
EP33
ED P39,3310
C006
EP33
ED P39,3310
C006
EP33
 


ED P39,3310
C006
EP34
ED P39,3310
C006
EP34
ED P39,3310
C006
EP34
ED P39,3310
C006
EP34
 


พุธ ED H00,3310
C050
PH21
ED E28,3310
C104
PH21
ED E28,3310
C104
PH21
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P39,3310
C006
EP32
ED P39,3310
C006
EP32
ED P39,3310
C006
EP32
ED P39,3310
C006
EP32
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P39 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E28 สข012009 : โภชนาการ
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C104 อาจารย์ กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
3310 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302