3311-ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์) จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M16,3311
C114
AM12
AR M16,3311
C114
AM12
AR M16,3311
C114
AM12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M16,3311
C114
AM11
AR M16,3311
C114
AM11
AR M16,3311
C114
AM11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M16 พล031063 : แอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
3311 ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์)
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101