5511-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H15,5511
C137
SH11
SE H15,5511
C137
SH11
SE H15,5511
C137
SH11
SE H15,5511
C137
SH11
 


SE S14,5511
C137
SS11
SE S14,5511
C137
SS11
SE S14,5511
C137
SS11
SE S14,5511
C137
SS11
 


อังคาร SE S14,5511
C137
SS12
SE S14,5511
C137
SS12
SE S14,5511
C137
SS12
SE S14,5511
C137
SS12
 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,5511
C062
SH22
SE H24,5511
C137
SH22
SE H24,5511
C137
SH22
SE H24,5511
C137
SH22
SE H24,5511
C137
SH22
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P42,5511
C075
EP41
ED P42,5511
C075
EP41
ED P42,5511
C075
EP41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H15,5511
C137
SH12
SE H15,5511
C137
SH12
SE H15,5511
C137
SH12
SE H15,5511
C137
SH12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H15 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE S14 วท021004 : เคมีทั่วไป
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE H24 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
ED P42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
====== อาจารย์ ======
C137 อาจารย์ พิมพิไล เพาะเจาะ
C062 อาจารย์ ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102