5512-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S11,5512
C131
SS11
SE S11,5512
C131
SS11
SE S11,5512
C131
SS11
 


 


AR M32,5512
C153
AM32
AR M32,5512
C153
AM32
AR M32,5512
C153
AM32
AR M32,5512
C153
AM32
 


อังคาร ED E42,5512
C075
PH41
ED E42,5512
C075
PH41
ED E42,5512
C075
PH41
 


 


ED P42,5512
C075
EP42
ED P42,5512
C075
EP42
ED P42,5512
C075
EP42
 


 


พุธ SE H00,5512
C139
SS12
SE S11,5512
C131
SS12
SE S11,5512
C131
SS12
SE S11,5512
C131
SS12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P11,5512
C120
EP12
ED P11,5512
C120
EP12
ED P11,5512
C120
EP12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E42,5512
C075
PH43
ED E42,5512
C075
PH43
ED E42,5512
C075
PH43
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S11 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
AR M32 มศ052020 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
ED E42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED P42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P11 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C131 อาจารย์ ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C153 อาจารย์ อสนี เรืองงาม
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C139 อาจารย์ ปรัชญา ชมสะห้าย
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403