5513-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S12,5513
C153
SS12
SE S12,5513
C153
SS12
SE S12,5513
C153
SS12
 


 


SE S13,5513
C033
SS12
SE S13,5513
C033
SS12
SE S13,5513
C033
SS12
 


 


อังคาร SE H32,5513
C050
SH31
SE H32,5513
C050
SH31
SE H33,5513
C053
SH31
SE H33,5513
C053
SH31
 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,5513
C136
SS11
ED E37,5513
C087,C118
PH31
ED E37,5513
C087,C118
PH31
ED E37,5513
C087,C118
PH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E18,5513
C119
PH11
ED E18,5513
C119
PH11
ED E18,5513
C119
PH11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E12,5513
C140
PH11
ED E12,5513
C140
PH11
ED E12,5513
C140
PH11
 


 


 


 


 


 


 



====== รายวิชา =====
SE S12 ศท021008 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
SE S13 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE H32 วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
SE H33 วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E37 สข012008 : การปฐมพยาบาล
ED E18 สข001002 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED E12 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C153 อาจารย์ อสนี เรืองงาม
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101