5514-ห้องเรียน จำนวน 32 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H25,5514
C031
SH22
SE H25,5514
C031
SH22
SE H26,5514
C086
SH22
SE H26,5514
C086
SH22
 


SE H12,5514
C031
SH12
SE H12,5514
C031
SH12
SE H12,5514
C031
SH12
 


 


อังคาร SE H12,5514
C031
SH11
SE H12,5514
C031
SH11
SE H12,5514
C031
SH11
 


 


SE S13,5514
C033
SS11
SE S13,5514
C033
SS11
SE S13,5514
C033
SS11
 


 


พุธ SE H00,5514
C086
SH41,SH42
SE S12,5514
C153
SS11
SE S12,5514
C153
SS11
SE S12,5514
C153
SS11
 


SE H56,5514
C153
0H56
SE H56,5514
C153
0H56
 


 


 


พฤหัสบดี SE H34,5514
C086
SH31
SE H34,5514
C086
SH31
AR M32,5514
C153
AM31
AR M32,5514
C153
AM31
 


AR M32,5514
C153
AM31
AR M32,5514
C153
AM31
 


 


 


ศุกร์ ED P11,5514
C120
EP13
ED P11,5514
C120
EP13
ED P11,5514
C120
EP13
 


 


ED P53,5514
C153,C147
P053
ED P53,5514
C153,C147
P053
ED P53,5514
C153,C147
P053
ED P53,5514
C153,C147
P053
 ====== รายวิชา =====
SE H25 วท071124 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE H26 วท072101 : การควบคุมและป้องกันโรค
SE H12 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE S13 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S12 ศท021008 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
SE H56 วท071113 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 1
SE H34 วท074032 : การวัดและประเมินสุขภาพ
AR M32 มศ052020 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
ED P11 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P53 ศท021001 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C086 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C153 อาจารย์ อสนี เรืองงาม
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C147 Mr. Kelly Askvig
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
0H56 นักศึกษาตกค้าง สาขาวิชา ส่งเสริมสุขภาพ รหัส 56
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
P053 นักศึกษาตกค้าง สาขาวิชา พลศึกษา รหัส 53 -55