5515-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H31,5515
C040
SH31
SE H31,5515
C040
SH31
SE H31,5515
C040
SH31
SE H31,5515
C040
SH31
 


SE H22,5515
C053
SH22
SE H22,5515
C053
SH22
SE H22,5515
C053
SH22
 


 


อังคาร SE H21,5515
C131
SH22
SE H21,5515
C131
SH22
SE H21,5515
C131
SH22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,5515
C053
SH31
SE H35,5515
C062
SH31
SE H35,5515
C062
SH31
SE H35,5515
C062
SH31
 


SE H41,5515
C031
SH41,SH42
SE H41,5515
C031
SH41,SH42
SE H41,5515
C031
SH41,SH42
SE H41,5515
C031
SH41,SH42
 


พฤหัสบดี SE H27,5515
C153
SH22
SE H27,5515
C153
SH22
SE H28,5515
C061
SH22
SE H28,5515
C061
SH22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P12,5515
C050
EP14
ED P12,5515
C050
EP14
ED P12,5515
C050
EP14
 


 


ED P12,5515
C050
EP12
ED P12,5515
C050
EP12
ED P12,5515
C050
EP12
 


 ====== รายวิชา =====
SE H31 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
SE H22 ศท031010 : จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
SE H21 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE H35 วท072044 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
SE H41 วท124041 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
SE H27 วท072114 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2
SE H28 วท073123 : การประเมินโครงการสุขภาพ
ED P12 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
C131 อาจารย์ ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C062 อาจารย์ ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C153 อาจารย์ อสนี เรืองงาม
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102