6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S34,6611
C139
SS31
SE S34,6611
C139
SS31
SE S34,6611
C139
SS31
SE S34,6611
C139
SS31
 


SE S31,6611
C025,C143
SS31
SE S31,6611
C025,C143
SS31
SE S31,6611
C025,C143
SS31
 


 


อังคาร SE S32,6611
C136
SS31
SE S32,6611
C136
SS31
SE S32,6611
C136
SS31
SE S32,6611
C136
SS31
 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,6611
C034
SS31
SE S35,6611
C034
SS31
SE S35,6611
C034
SS31
SE S35,6611
C034
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P12,6611
C050
EP13
ED P12,6611
C050
EP13
ED P12,6611
C050
EP13
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H16,6611
C069
SH11
SE H16,6611
C069
SH11
SE H16,6611
C069
SH11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S34 วท083132 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE S31 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S32 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S35 วท084134 : การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
ED P12 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE H16 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C139 อาจารย์ ปรัชญา ชมสะห้าย
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C069 อาจารย์ อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101