6612-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E42,6612
C075
PH42
ED E42,6612
C075
PH42
ED E42,6612
C075
PH42
 


 


SE H13,6612
C069
SH11
SE H13,6612
C069
SH11
SE H13,6612
C069
SH11
 


 


อังคาร SE H16,6612
C069
SH12
SE H16,6612
C069
SH12
SE H16,6612
C069
SH12
 


 


SE H23,6612
C069
SH22
SE H23,6612
C069
SH22
SE H23,6612
C069
SH22
 


 


พุธ SE H00,6612
C137
SH11
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H13,6612
C069
SH12
SE H13,6612
C069
SH12
SE H13,6612
C069
SH12
 


 


SE H14,6612
C069
SH11
SE H14,6612
C069
SH11
SE H14,6612
C069
SH11
 


 


ศุกร์ ED P13,6612
C052
EP11
ED P13,6612
C052
EP11
ED P13,6612
C052
EP11
 


 


SE H14,6612
C069
SH12
SE H14,6612
C069
SH12
SE H14,6612
C069
SH12
 


 ====== รายวิชา =====
ED E42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
SE H13 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE H16 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE H23 ศท092006 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE H14 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P13 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C069 อาจารย์ อภิชาต โชติชื่น
C137 อาจารย์ พิมพิไล เพาะเจาะ
C052 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101