6613-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P11,6613
C120
EP14
ED P11,6613
C120
EP14
ED P11,6613
C120
EP14
 


 


SE S27,6613
C034
SS21
SE S27,6613
C034
SS21
SE S27,6613
C034
SS21
 


 


อังคาร SE S22,6613
C103
SS21
SE S22,6613
C103
SS21
SE S22,6613
C103
SS21
 


 


SE S22,6613
C103
SS22
SE S22,6613
C103
SS22
SE S22,6613
C103
SS22
 


 


พุธ ED H00,6613
C116
PH31
ED P11,6613
C120
EP11
ED P11,6613
C120
EP11
ED P11,6613
C120
EP11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
SE S25,6613
C037
SS21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P11 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SE S27 วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
SE S22 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S25 วท082039 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C116 อาจารย์ อนุชา   กิติชัยชาญ
C037 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101