6614-ห้องเรียน จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M35,6614
C110
AM32
AR M35,6614
C110
AM32
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
SE S25,6614
C037
SS22
 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,6614
C006
EP42
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S27,6614
C034
SS22
SE S27,6614
C034
SS22
SE S27,6614
C034
SS22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E24,6614
C064
PH21
ED E24,6614
C064
PH21
ED E24,6614
C064
PH21
ED E24,6614
C064
PH21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M35 วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
SE S25 วท082039 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S27 วท083136 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
ED E24 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C110 อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C037 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201