6615-ห้องเรียน จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P26,6615
C066
EP24
ED P26,6615
C066
EP24
ED P26,6615
C066
EP24
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M33,6615
C122
AM32
AR M33,6615
C122
AM32
AR M33,6615
C122
AM32
AR M33,6615
C122
AM32
 


ED P26,6615
C066
EP21
ED P26,6615
C066
EP21
ED P26,6615
C066
EP21
 


 


พุธ SE H00,6615
C037
SS21
SE S28,6615
C136
SS21,SS22
SE S28,6615
C136
SS21,SS22
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P26,6615
C066
EP22
ED P26,6615
C066
EP22
ED P26,6615
C066
EP22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P26,6615
C066
EP23
ED P26,6615
C066
EP23
ED P26,6615
C066
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P26 สข013027 : การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
AR M33 บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S28 วท102002 : สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C122 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
C037 อาจารย์ ดุสิต สุขประเสริฐ
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203