6616-ห้องเรียน จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P13,6616
C052
EP12
ED P13,6616
C052
EP12
ED P13,6616
C052
EP12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,6616
C047
SS22
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P13,6616
C052
EP14
ED P13,6616
C052
EP14
ED P13,6616
C052
EP14
 


 


ED P13,6616
C052
EP13
ED P13,6616
C052
EP13
ED P13,6616
C052
EP13
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P13 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C052 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103