6617-ห้องเรียนภายวิภาค จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H17,6617
C119
SH12
SE H17,6617
C119
SH12
SE H17,6617
C119
SH12
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P17,6617
C022
EP13
ED P17,6617
C022
EP13
ED P17,6617
C022
EP13
 


 


ED P17,6617
C022
EP11
ED P17,6617
C022
EP11
ED P17,6617
C022
EP11
 


 


พุธ ED H00,6617
C114
EP12
ED P17,6617
C022
EP12
ED P17,6617
C022
EP12
ED P17,6617
C022
EP12
 


ED P17,6617
C119
EP14
ED P17,6617
C119
EP14
ED P17,6617
C119
EP14
 


 


พฤหัสบดี SE H17,6617
C119
SH11
SE H17,6617
C119
SH11
SE H17,6617
C119
SH11
 


 


SE S24,6617
C139
SS21,SS22
SE S24,6617
C139
SS21,SS22
 


 


 


ศุกร์ SE S23,6617
C022
SS21,SS22
SE S23,6617
C022
SS21,SS22
SE S23,6617
C022
SS21,SS22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H17 วท071001 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
ED P17 สข001002 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S24 วท081032 : จิตวิทยาการกีฬา
SE S23 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
====== อาจารย์ ======
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C139 อาจารย์ ปรัชญา ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202