7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E21,7711
C084
PH21
ED E21,7711
C084
PH21
ED E21,7711
C084
PH21
 


 


ED P22,7711
C064
EP24
ED P22,7711
C064
EP24
ED P22,7711
C064
EP24
ED P22,7711
C064
EP24
 


อังคาร ED P22,7711
C064
EP22
ED P22,7711
C064
EP22
ED P22,7711
C064
EP22
ED P22,7711
C064
EP22
 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,7711
C042
AM32
AR M31,7711
C040
AM32
AR M31,7711
C040
AM32
AR M31,7711
C040
AM32
 


ED P22,7711
C064
EP21
ED P22,7711
C064
EP21
ED P22,7711
C064
EP21
ED P22,7711
C064
EP21
 


พฤหัสบดี ED P22,7711
C064
EP23
ED P22,7711
C064
EP23
ED P22,7711
C064
EP23
ED P22,7711
C064
EP23
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E21 ศท012010 : วาทการ
ED P22 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M31 บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203