7712-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R24,7712
C042
AR21
AR R24,7712
C042
AR21
AR R24,7712
C042
AR21
 


 


AR M31,7712
C040
AM31
AR M31,7712
C040
AM31
AR M31,7712
C040
AM31
 


 


อังคาร AR M21,7712
C084
AM21
AR M21,7712
C084
AM21
AR M21,7712
C084
AM21
 


 


AR R32,7712
C040
AR31
AR R32,7712
C040
AR31
AR R32,7712
C040
AR31
 


 


พุธ AR H00,7712
C120,C060
AM22
AR M21,7712
C084
AM22
AR M21,7712
C084
AM22
AR M21,7712
C084
AM22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M26,7712
C146
AM22
AR M26,7712
C146
AM22
AR M26,7712
C146
AM22
 


 


AR R28,7712
C108
AR21
AR R28,7712
C108
AR21
AR R28,7712
C108
AR21
AR R28,7712
C108
AR21
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R24 นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M31 บธ004018 : สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
AR M21 ศท012010 : วาทการ
AR R32 นก003001 : สถิติและการวิจัยสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M26 พล012011 : การวางแผนและพัฒนากีฬา
AR R28 ทท022001 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C084 อาจารย์ ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C060 อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
C146 ดร. ละออทิพย์ อินดี
C108 อาจารย์ วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202